Zapowiedź konkursu fotograficznego

Redaktor: Administrator

12.09.2007.

Hits: 5023

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kółko geograficzne VI LO pod przewodnictwem pana profesora Jarosława Blocha organizuje konkurs fotograficzny "Katowice - miasto niezwykłe". Być może ktoś zdoła oczarować jury oryginalną fotografią Katoiwc i wygra nagrodę ufundowaną przez Urząd Miejski Katowic. Konkurs ma zasięg miejski.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szkolne Koło Geograficzne
w VI LO im. Jana Długosza w Katowicach
ogłasza

miejski konkurs fotograficzny

"Katowice - miasto niezwykłe"

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich z terenu Katowic.
 2. Tematyka prac powinna dotyczyć obszaru Katowic.
 3. Nadesłane fotografie należy dostarczać w formacie cyfrowym (min. 1600 x 1200 pix) na płycie CD. Każde zdjęcie należy zatytułować.
 4. Płyta CD powinna być oznaczona godłem autora. Do osobnej, zamkniętej koperty opatrzonej takim samym godłem należy dodać dane autora: imię i nazwisko, szkoła, telefon kontaktowy, adres e-mail.
 5. CD i kopertę z danymi przesyłamy w jednym liście na adres: VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza, ul. Lwowska 2, 40-389 Katowice, z dopiskiem "Konkurs fotograficzny" lub osobiście dostarczamy do sekretariatu VI LO.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
 7. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane.
 8. Maksymalna ilość zdjęć wystawiona przez jednego uczestnika konkursu nie może przekroczyć pięciu.
 9. Termin nadsyłania prac mija 15 kwietnia 2008 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 maja 2008 roku.
 11. Najlepsze prace wyróżnione zostaną nagrodami książkowymi i dyplomami.
 12. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 13. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej www.dlugosz.katowice.pl oraz w lokalnej prasie.
 14. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

Strona 27     Strona 29

Menu     Powrót do portalu Długosza