Konkurs fotograficzny eTwinning

Redaktor: Administrator

16.09.2007.

Hits: 4683

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ogólnopolski konkurs fotograficzny "Fotoreporter eTwinning 2007" skierowany jest do uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także do nauczycieli przedszkoli, zarejestrowanych w Akcji eTwinning i realizujących projekt ze szkołą partnerską.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Celem konkursu jest pokazanie działań uczniów (pojedynczych osób, grup lub zespołów) w czasie wykonywania zadań zaplanowanych w realizowanym projekcie eTwinning, w tym także podczas "Tygodnia eTwinning 2007".

Zdjęcia konkursowe mogą zgłaszać zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie. Zgłoszenia i przesłania zdjęć konkursowych zgodnie z wymogami podanymi w regulaminie konkursu należy dokonać do dnia 20 października 2007 r.

A oto regulamin konkursu:

Konkurs fotograficzny
"Fotoreporter eTwinning 2007"

 1. Ogólnopolski konkurs fotograficzny "Fotoreporter eTwinning 2007" skierowany jest do uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także do nauczycieli przedszkoli, zarejestrowanych w Akcji eTwinning i realizujących projekt ze szkołą partnerską.

 2. Organizatorem konkursu jest Narodowe Biuro Kontaktowe Akcji eTwinning w Polsce.

 3. Czas trwania konkursu: od 15 stycznia 2007 do 15 grudnia 2007 r.

 4. Celem konkursu jest pokazanie działań uczniów (pojedynczych osób, grup lub zespołów) w czasie wykonywania zadań zaplanowanych w realizowanym projekcie eTwinning.

 5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie.

 6. Zdjęcia konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach:
 7. Formularz zgłoszeniowy "Foto_form" zawiera: imię i nazwisko autora zdjęcia konkursowego, nazwę i dokładny adres szkoły, imię i nazwisko dyrektora szkoły i koordynatora projektu eTwinning, adres zamieszkania, tytuł i opis zdjęcia, podpisy autora zdjęcia, dyrektora szkoły, koordynatora projektu eTwinning i w przypadku ucznia - podpisy obojga rodziców, pieczątka szkoły.

 8. Zgłoszenia zdjęć konkursowych należy dokonać do dnia 20 października 2007 r. jednocześnie na dwa sposoby:
 9. Zgłoszone do konkursu zdjęcia będą oceniane przez Komisję konkursową utworzoną z przedstawicieli instytucji oświatowych, grafików i plastyków, a także przedstawicieli organizatora.

 10. Nagrody i wyróżnienia w konkursie przeznaczone są dla autorów zdjęć.

 11. Podpisy autora zdjęcia, dyrekcji szkoły, koordynatora projektu eTwinning i w przypadku ucznia - jego rodziców są potwierdzeniem znajomości regulaminu konkursu i jego akceptację, oznaczają także zgodę na wykorzystanie zdjęć konkursowych do celów promocji Akcji eTwinning, w tym: zamieszczenia ich na polskim portalu www.etwinning.pl, przygotowania wystawy po konkursowej, materiałów promocyjnych z wybranymi zdjęciami np.: broszur eTwinning, kalendarzy, CD, DVD, ulotek informacyjnych itp.

 12. Przekazanie zdjęcia konkursowego i podpisy na formularzu zgłoszeniowym autora zdjęcia, dyrekcji szkoły, koordynatora projektu eTwinning i w przypadku ucznia - jego rodziców oznaczają, że jego wykorzystanie nie zagraża ani nie narusza praw osobistych osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich, wizerunku, oraz, że dyrektor szkoły ma zgody uczniów i ich rodziców, lub innych osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wykorzystania tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 11. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw, dyrektor szkoły poniesie pełną odpowiedzialność prawną za przesłanie zdjęcia na konkurs.

 13. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w październiku lub listopadzie 2007 r. przez:
 14. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.

 15. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji konkursowej.

 16. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez organizatora konkursu czyli Narodowe Biuro Kontaktowe Akcji eTwinning w Polsce. Uwagi i wnioski należy zgłaszać pisemnie z wyraźną pieczątką szkoły i podpisem dyrektora szkoły na adres:
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Narodowe Biuro Kontaktowe Akcji eTwinning
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  Z dopiskiem "Fotoreporter eTwinning 2007"

Życzymy powodzenia!

Formularz zgłoszeniowy


Strona 33     Strona 35

Menu     Powrót do portalu Długosza